diax
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο
23 Ιανουαρίου

Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

Youtube

Απολυτίκιο του Γενεθλίου της Θεοτόκου "Η γέννησις σου Θεοτόκε"

Παναγία Παντοβασίλισσας Ραφήνα

Afieroma

Afieroma

Breadcrumbs

080920proskinitari3 Ἰανουαρίου 2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου Προφήτου (περί τό 450 π.Χ.), Γορδίου Μάρτυρος.

Ἦχος: πλ. α´ – Ἑωθινόν: Η´,  Ἀπόστολος: Β´ Τιμ. δ´ 5-8, Εὐαγγέλιον: Mρ. α´ 1-8. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE απο τον καθεδρικό ιερό ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία την Κυριακή  3 Ιανουαρίου 2021 ΕΔΩ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β´ Τιμ. δ´ 5-8)

Στεφάνι δικαιοσύνης ἀπό τόν δίκαιο κριτή Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγώ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δέ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τιμόθεε, νά εἶσαι σώφρων εἰς ὅλα, κακοπάθησε, κάμε ἔργον εὐαγγελιστοῦ, τήν ὑπηρεσίαν σου κάμε εἰς τήν ἐντέλειαν. Ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος νά χύσω τό αἷμα μου σάν σπονδήν καί ὁ καιρός τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἔφθασε. Τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἀγωνίσθηκα, τόν δρόμον ἐτελείωσα, τήν πίστιν ἐτήρησα καί τώρα πλέον μοῦ ἀπομένει τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης, τό ὁποῖον θά μοῦ δώσῃ ὁ Κύριος κατ᾽ ἐκείνην τήν Ἡμέραν, ὁ δίκαιος κριτής, ὄχι μόνον δέ εἰς ἐμέ ἀλλά καί εἰς ὅλους πού θά ἔχουν ἀγαπήσει τήν ἐμφάνισίν του. (Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἁμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Οἱ ἄνθρωποι συχνά στή ζωή μας ζητοῦμε ἕνα θαῦμα. Θέλουμε νά ἀποδείξει ὁ Θεός τήν ὕπαρξή του δίνοντάς μας τή δυνατότητα νά ζήσουμε ἕνα γεγονός πού ξεπερνᾶ τά φυσικά μέτρα, ἀλλά καί τά ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα καί τίς προγνώσεις μας, κυρίως στό ζήτημα τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς. Καί ἐπειδή συνήθως αὐτό τό θαῦμα δέν γίνεται, ἀπογοητευόμαστε, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπορρίπτουμε ἤ καί νά ἀδιαφοροῦμε γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅμως, γράφοντας στόν μαθητή του Τιμόθεο, ἐπισημαίνει ὅτι τό θαῦμα πού ἐπιζητοῦμε δέν ἔχει κατ’ ἀνάγκην νά κάνει μέ τά ὅσα ἐμεῖς θεωροῦμε σημαντικά, ἀλλά μέ ὅσα ὁ Θεός προσφέρει σέ ὅσους περιμένουν μέ ἀγάπη τόν ἐρχομό του.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Ἀντί λοιπόν νά περιμένουμε ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο θά ἀποδείξει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, ὁ Παῦλος μᾶς προτρέπει νά ἀγαπήσουμε «τήν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ», τή φανέρωσή του (Β΄ Τιμ. 4,8). Νά δεχθοῦμε μέ πολλή πίστη τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς, ὅπως αὐτή ἐκφράστηκε μέ τήν ἐνανθρώπησή του, ἀλλά καί μέ τή φανέρωσή του στόν κόσμο μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς Βαπτίσεώς του στόν Ἰορδάνη ποταμό, μέ τήν ὁποία διακήρυξε τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί ἐγκαινίασε ἕναν νέο τρόπο ζωῆς. Θαῦμα εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς. Θαῦμα εἶναι νά ἀναζητήσουμε αὐτή τήν ἀγάπη σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς μας, τίς εὐχάριστες καί τίς δύσκολες. Θαῦμα εἶναι νά ἀνταποκριθοῦμε μέ τή σειρά μας κι ἐμεῖς, δείχνοντας ὅτι ἀγαπᾶμε τόν ἐπιφανέντα Θεό. Τρεῖς εἶναι κυρίως οἱ τρόποι αὐτῆς τῆς ἀνταπόκρισης: ὁ καλός ἀγώνας, ἡ τελείωση τοῦ δρόμου καί ἡ τήρηση τῆς πίστης.

Ὁ καλός ἀγώνας καί ὁ δρόμος τῶν τελείων

Καλός εἶναι ὁ ἀγώνας κατά τῶν παθῶν. Καλός εἶναι ὁ ἀγώνας ἀπόκτησης τῆς ἀρετῆς. Ὁ ἀγώνας μετάνοιας γιά τίς ἁμαρτίες. Ὁ ἀγώνας τῆς ἀγάπης. Ὁ ἀγώνας ἀναζήτησης καί εὕρεσης τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἀγώνας τῆς ὑπομονῆς στίς δοκιμασίες. Ὁ ἀγώνας τῆς στήριξης τῶν ἄλλων. Ὁ ἀγώνας τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, μέ τή δύναμη τῶν ὅποιων χαρισμάτων μας. Ὁ ἀγώνας τῆς προσευχῆς, ἰδίως ἐκεῖ πού τά χαρίσματά μας δέν ἐπαρκοῦν. Ὁ δρόμος μας τελειώνεται, μᾶς καθιστᾶ τέλειους κατά Χριστόν, ὅταν ἔχουμε ὑπομονή. Ὅταν δέν ἀρνούμαστε τούς σταυρούς μας. Ὅταν ἐμπιστευόμαστε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ ὅ,τι κάνουμε. Ὅταν θέτουμε ὡς στόχο τῆς ζωῆς μας τήν ἁγιότητα καί προσπαθοῦμε διά τοῦ εὐαγγελίου νά παλέψουμε γι’ αὐτήν. Τελειώνουμε τόν δρόμο ὅταν δέν ἐπαναπαυόμαστε. Ὅταν δέν καυχιόμαστε γιά ὅ,τι μᾶς ἔχει δοθεῖ ἤ γιά ὅ,τι καταφέραμε μέ τούς κόπους μας νά πετύχουμε, ἀλλά πού εἶναι βέβαιο ὅτι δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ, χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὅταν νικοῦμε τόν φόβο τοῦ θανάτου. Ὅταν ἡ ἀγάπη πλημμυρίζει τά μύχια τῆς ὕπαρξής μας καί μποροῦμε νά συγχωρήσουμε. Ὅταν συναντιόμαστε μέ τούς ἄλλους καί μποροῦμε νά τούς δοῦμε ὡς εἰκόνες Θεοῦ καί ἀδελφούς μας, καί ὄχι ὡς ἐκείνους πού θά ἐξυπηρετοῦν τά δικά μας συμφέροντα, ἀκόμη κι ἄν αὐτός ὁ δρόμος συνοδεύεται ἀπό πόνο, διότι συχνά θά αἰσθανθοῦμε τήν ἀδικία καί τό ἀνικανοποίητο γιά τίς ἐπιλογές μας ἐκ μέρους τῶν ἄλλων. Καί βέβαια, τελειώνουμε τόν δρόμο ὄχι σ’ αὐτή τή ζωή, ἀλλά στήν προοπτική καί στή συμμετοχή μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Ἡ τήρηση τῆς πίστης

Τηροῦμε τήν πίστη ὅταν ἐπιλέγουμε νά ζοῦμε στήν Ἐκκλησία καί σύμφωνα μέ τή διδασκαλία της. Ὅταν τό εὐαγγέλιο εἶναι γιά ἐμᾶς ἡ μόνη ἀλήθεια τῆς ζωῆς, διότι ἀποκαλύπτει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς. Ὅταν ὁμολογοῦμε αὐτή μας τήν πεποίθηση μέ τά λόγια καί τά ἔργα μας. Ὅταν δέν ἀναζητοῦμε θαύματα, ἀλλά ἀποδεχόμαστε τό μέγα καί παράδοξο θαῦμα τῆς ἀνακαίνισής μας καί τοῦ κόσμου ἀπό τόν Κύριό μας. Ὁ Χριστός εἰσῆλθε στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ γιά νά δείξει στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο αὐτό τό τρίπτυχο. Ὅτι ὅπως ὁ ἴδιος θά ἀγωνιζόταν ἐναντίον ὁποιουδήποτε πειρασμοῦ, ἔτσι κι ἐμεῖς. Ὅτι ὅπως Ἐκεῖνος θά ἔδειχνε τήν ταπείνωση, ἀποδεχόμενος νά βαπτιστεῖ ἀπό τό χέρι τοῦ Προδρόμου, ἔτσι κι ἐμεῖς καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε τήν ταπείνωση πού μᾶς ζητᾶ. Ὅτι ὅπως ὁ ἴδιος ἔδειξε μέ τά λόγια καί τά ἔργα του ὅτι εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἔτσι κι ἐμεῖς νά ἐπιλέξουμε νά ζοῦμε ἀληθινά, χωρίς φόβο γιά τόν πειρασμό, ἀλλά μέ ἐλπίδα στόν Θεό, στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Γιά ὅλα αὐτά χρειάζεται κακοπάθεια. Κληθήκαμε νά μή φοβηθοῦμε τίς πνευματικές καί ἄλλες δυσκολίες. Γιά νά ζήσουμε τό θαῦμα τῆς ἀγάπης, χρειάζεται ἀσκητικότητα, μετάνοια, νίκη κατά τῶν ἐπιθυμιῶν πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Καί τότε μποροῦμε νά ἀνήκουμε κι ἐμεῖς ὁλοπρόθυμα σ’ αὐτούς πού ἀγαποῦν τόν ἐπιφανέντα Θεό. Τηρώντας τίς ἐντολές του, τόν καθιστοῦμε ζωή μας.Ἡ μεγάλη γιορτή τῶν Θεοφανείων εἶναι ἀγώνας ζωῆς. Ἐπανεύρεσης ἑνός τρόπου πού φαίνεται δύσκολος, ἀλλά μᾶς δίνει ἀληθινή χαρά, ἡ ὁποία ἐξαγιάζει τόν ἑαυτό μας, τούς συνανθρώπους καί τόν κόσμο ὅλο. Γιά νά ἔχει νόημα γιά ἐμᾶς ἡ θεία Ἐπιφάνεια!

π. Θ. Μ.

πηγή : Φωνή Κυρίου

Ιερός Καθεδρικός Ναός
Παναγίας Παντοβασίλισσας Ραφήνας
Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 23 Ραφήνα 190 09
Email: pantovasilissa.raf@gmail.com
https://pantovasilissa.gr
Τηλέφωνο: 2294 023688

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ